Městská část Praha - Libuš (místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město)
Telefon1: +420 261 711 380
Telefon2: +420 244 471 876
Telefon3: +420 244 471 884


odkaz na stránky MČ

Aktuální fotogalerie

Foto z galerie: Výsadba pro malé občánky 4. 5. 2017
 
Výsadba pro malé občánky 4. 5. 2017

Zajímavý odkaz

Váš rodokmen - Libuš

vymezovací obrázek

10 P - 2013/2014

Přehled 10 P roku 2013/2014

Dne 16. dubna 2013 se uskutečnilo veřejné fórum občanů. Fóra se zúčastniko 78 občanů a navrhli celkem patnáct problémů z nichž hlasovánín vzešlo 10 nejaktuálnějších. V následné anketě hlasovalo 373 občanů a stanovili tak definitivní pořadí 10P.

Níže je uveden přehled 10P s komentářem a aktuálním stavem řešení. 

 

 

Problém č. 1 - Rekonstruovat ulici Libušská v Písnici, včetně kruhového objezdu na křižovatce s Kunratickou spojkou (například zpomalení deformací směrového vedení)

Garant: OŽPD, radní pro dopravu
 
Po doplnění dokladů k žádosti bylo v březnu 2014 vydáno stavební povolení na rekonstrukci ul. Libušská včetně okružní křižovatky s Kunratickou spojkou. Investorem stavby je Magistrát hl. m. Prahy. Skutečný termín realizace závisí na uvolněných prostředcích z Magistrátu.

Problém č. 2 - Zamezit prodeji a distribuci drog na území městské části

Garant: STAROSTA
 

Probíhá pravidelný kontakt s příslušnými složkami policie, jak provádí kontrolu na vymezených místech, sběr podnětů od občanů, kde se dealeři pohybují.

Konají se opakovaná setkání s šéfy mětské i státní policie, dochází k předání informací s místem nejčastějšího výskytu prodeje drog. V červnu 2014 po dobu jednoho týdne před casinem Bingo nepřetržitá denní hlídka MP.

Problém č. 3 - Regulovat a usměrňovat novou výstavbu v dlouhodobém horizontu (50 let)

Garant: OSMI
 

Do letošní aktualizace Územně analytických podkladů bude MČ upřesňovat „limity využití území“ a „rozbor udržitelného rozvoje území“.  Jde např. o  řešení  „historických jader bývalých samostatných obcí“, vyznačení „center“, zachování „prostupnosti  krajiny“, na to navazující řešení zeleně a rekreace. Dále máme požadavek na vytvoření systému prognózování demografického vývoje, omezení výškové zástavby v okrajových částech města, výstavbu metra a dopady této výstavby na potřeby území, odkanalizování rozvojových částí, zapracování aktuálních dat kvality ovzduší a hlukové mapy, stanovení základních východisek řešení bezpečnostních problémů kolem SAPA a další potřebná témata k řešení.

MČ se vyjadřovala k zahájení prací na Metropolitním plánu – konkrétně se řešily názvy lokalit, struktura zástavby (to souvisí i s Územně analytickými podklady) a byla vypracována  a odeslána úvodní rozvaha o charakteru MČ  (s určujícími parametry: typologie zástavby, míra zátěže území, charakter veřejného prostoru). Šlo i  o návrh stanovení centra MČ a jednotlivých lokalit, určení těžiště území  a jádra obce.

Dalšími tématy  byla prostupnost území  a struktura veřejných prostranství. MČ řeší i základní směřování naší MČ z hlediska činností  které se zde odehrávají, versus které si přejeme, aby se odehrávaly. Proběhla také inventura nezastavěných rozvojových ploch a přestavbových transformačních ploch. MČ si pro potřeby Metropolitního plánu definuje i základní záměry v plánování a rozvoji krajiny.

Problém č. 4 - Zaměřit se na osvětu majitelů psů, zvýšit kontroly Městské policie

Garant: OŽPD
 

Opakované informace v tisku, výzva MP k důsledné kontrole neukázněných majitelů psů, anketa ve spolupráci se ŽZ Praha-Libuš a MP.

V dubnu 2014 se konala informačně - preventivní akce, kterou pořádalo Žákovské zastupitelstvo Praha-Libuš ve spolupráci s Městskou policií a kynologickou organizací z Prahy 11. Cílem akce bylo zmapování chování pejskařů formou dotazníkového šetření.
 

Problém č. 5 - Instalovat bezpečnostní kamery na kritická místa

Garant: STAROSTA, OŽPD/OSMI
 

Jsou vytypovaná místa pro umístění fotopastí do území s častým výskytem černých skládek.

Umístění fotopastí bylo konzultováno s Úřadem pro ochranu osobních údajů, který sdělil, že umístění fotopastí z důvodu zajištění bezpečnosti na veřejných prostranstvích, je v působnosti městské a státní policie.
 

Problém č. 6 - Zajistit dodržování rychlosti 40 km/h v ulici Libušská a Meteorologická v Libuši (např. řídit provoz dalšími semafory, instalovat ukazatele okamžité rychlosti, vybudovat další přechody pro chodce)

Garant: OŽPD
 

2 nové přechody na Libušské ulici (jeden u ulice Božejovická a 1 u ulice U Pejřárny) byly schváleny Policií ČR i silničním správním úřadem a byly zařazeny do akcí financovaných z prostředků BESIP. Investorem těchto akcí je Magistrát.

Problém č. 7 - Sjednotit úřad do jedné budovy

Garant: STAROSTA
 
ˇ5ešením by bylo zpracovat projekt obytné nástavby na objekt Libušská č. p. 1.
Následně proběhly první konzultace, projekt nevypracován (stav k 30. 7. 2013)

Problém č. 8 - Vybudovat venkovní sportoviště pro všechny věkové kategorie

Garant: STAROSTA
 
Tento požadavek splňuje hřiště Klokotská, které je plně funkční, slouží široké veřejnosti i blízké škole pro výuku tělocviku (od září 2014)

Problém č. 9 - Zpracovat přehled poskytovaných služeb v objektu Sapy a v městské části

Garant: STAROSTA/OSMI
 

Na jaře 2014 se uskutečnila schůzka s představiteli Saparia a.s. s možností individuálně uzpůsobené inzerce pro areál Sapa v časopise U Nás.

Inzerce objektu Sapa vychází pravidelně v časopise U nás od května 2014. 

Problém č. 10 - Navrátit sochu „Alenky“ zpět před základní školu Meteorologická

Garant: ŘEDITEL ZŠ METEOROLOGICKÁ
 
Komentář ředitele ZŠ Meteorologická: Připomínám důvody, proč byla z veřejného prostranství odstraněna a uložena do depozitáře: Socha byla terčem vandalů a zlodějů. Její menší část byla dvakrát ukradena, poprvé byla po několika letech nahrazena autorem, podruhé už nikoli. Sám autor Kurt Gebauer se pro účely policejního šetření vyjádřil, že takto vzniklou škodu (znehodnocení uměleckého díla) odhaduje na půl milionu Kč. Větší část díla (figura dítěte v nadživotní velikosti) byla na konci prázdnin opět obětí vandalismu (posprejování, ohýbání a lámání „vlasů"). Oprava figury a zejména doplnění celé původní instalace by si vyžádalo náklady v řádu desítek tisíc korun. Při policejním vyšetřování vyšlo najevo, že socha není a nikdy nebyla majetkem školy ani městské části, proto nikdy nebyla pojištěna. Nepodařilo se zjistit vlastníka. Jako řádní hospodáři se musíme starat o svěřený majetek, nikoli o majetek cizí. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků a řadě podstatně naléhavějších potřeb (viz chladicí boxy atd.) proto byla socha uložena do depozitáře. Takto to bylo zdůvodněno i na žákovské radě a na radě rodičů, školská rada rovněž toto stanovisko podpořila se závěrem, že prostranství před školou je nyní pěkně zrenovované, sochu vracet zpět není potřebné a peníze lze využít lépe.
vymezovací obrázek

 
Odpadové hospodářství

Soutěž

 
Fotosoutěž

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 03/2018

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý